SLO Kerndoelen ondersteund door Communicatie is Alles

Het lesprogramma Communicatie is Alles ondersteund verschillende kerndoelen zoals opgesteld door het SLO. De kerndoelen zijn de belangrijkste referentiekaders voor de leerplannen binnen het onderwijs.

Communicatie is Alles ondersteund de volgende kerndoelen:

SLO – Kerndoel 1

“De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of
schriftelijk, gestructureerd weer te geven.”

Om informatie te verwerven uit gesproken taal, moeten leerlingen beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ze moeten zich kunnen inleven in de ander, de juiste vragen stellen, bepalen wat de waarde is van de antwoorden, welke emoties wellicht een rol spelen en een antwoord formuleren waarmee zo’n gesprek zich positief ontwikkeld.

Om dat te kunnen doen moeten leerlingen oefenen. Oefenen om zich in te leven in de andere persoon. Oefenen om te begrijpen wat het doel is van het gesprek en dat voor ogen te houden. Oefenen om de juiste vragen te stellen om samen dat doel te bereiken. Oefenen om de emoties te herkennen bij de ander en daar al dan niet begrip voor te hebben. En als laatste oefenen om antwoorden of samenvattingen logisch te formuleren.

Al deze vaardigheden zijn onderdeel van het lesprogramma Communicatie is Alles.

SLO – Kerndoel 2

“De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.”

Er gaat ongelooflijk veel mis binnen onze maatschappij op dit vlak. Veel tijd gaat verloren met onnodige discussies, te lange e-mails met onduidelijke formuleringen, teveel emotie in gesprekken en nog veel meer.

Het lijkt erop dat scholen er (nog) niet in slagen om dit kerndoel te behalen. Logisch, want tot nu toe was er geen lesprogramma dat zich specifiek richt op communicatie. Het lesprogramma Communicatie is Alles wil leerlingen ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied én logica. Want om goed te communiceren heb je niet alleen empathie nodig maar ook een logische geest.

SLO – Kerndoel 3

“De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.”

Om bovenstaande vaardigheden werkelijk in de praktijk te brengen zijn goede communicatieve vaardigheden nodig. De sociaal emotionele kant -zeer van belang als je niet eens bent met de opinie – dient ontwikkeld te worden. Zo krijgt jouw emotie de juiste plek in een discussie. Ook de logische kant moet ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld om duidelijke standpunten te formuleren. Maar ook om die standpunten te onderbouwen met feitelijke argumenten.

In het lesprogramma Communicatie is Alles komen zowel de sociaal emotionele als logica aan bod. Van standpunten formuleren tot feitelijke en niet-feitelijke argumenten. Over hoe je iets logisch formuleert en waarom we toch vaak zo onlogisch formuleren.

SLO – Kerndoel 34

“De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.”

Om dit doel daadwerkelijk te halen, is het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden enorm belangrijk. Want hoe weet je wanneer iemand in psychische of lichamelijk nood verkeert? Als je met die persoon spreekt op een manier waardoor de ander het vertrouwen voelt om zijn werkelijk gevoelens te delen.

En minimaal zo belangrijk, hoe weet je of je zelf in psychische of lichamelijke nood verkeert? Ook hierbij is communicatie van groot belangrijk. Niet alleen met anderen maar vooral ook hoe je met jezelf communiceert. Hoe goed je in staat bent om “naar binnen” te kijken.

Binnen Communicatie is Alles ontwikkelen we niet alleen vaardigheden die met gesprekstechnieken te maken hebben. Juist ook de sociaal emotionele kant is van belang. De leerlingen leren hoe ze een positief spreker zijn en hoe belangrijk de kracht van woorden is. Lessen die ervoor zorgen dat het vertrouwen van anderen in hen toeneemt. Waardoor anderen zich makkelijker openstellen en de leerling zorg kan dragen voor die persoon.

SLO – Kerndoel 35

“De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.”

Communicatie is de basis van sociale interactie en het ontwikkelen van goede relaties. Die relaties zijn in elke levenssituatie van belang. De belangrijkste  zijn relaties binnen de familie- of vriendenkring. Maar ook de expliciet genoemde, vaak non-verbale relaties, interacties in het verkeer leiden vaak tot problemen.  En als consument dienen individuen zich bewust te zijn van de communicatie die gebruikt wordt om hen te overtuigen. Ook moeten ze zich goed uit kunnen drukken.  Zodat ze beter gewapend een besluit kunnen nemen en doelen bereiken.

Communicatie is Alles geeft leerlingen de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie. Met die basisvaardigheden kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfredzame mensen die in staat zijn anderen te ondersteunen.

SLO – Kerndoel 37

“De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.”

Respectvolle en duidelijk communicatie is onontbeerlijk voor het bereiken van dit kerndoel. Ten eerste om te weten wat de waarden en normen zijn en ze toe te passen. Ten tweede om met elkaar te praten waarom die waarden en normen zo belangrijk zijn. Ten derde om te overleggen of we bepaalde waarden en normen moeten of willen aanpassen.

Of leerlingen dit kunnen leren hangt af van hun communicatieve vaardigheden zoals benoemd bij SLO – Kerndoel 1. Dat is de basis van waaruit begrip en respect kan ontstaan voor de waarden en normen van een samenleving.

Het aanleren van de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie is de essentie van Communicatie is Alles.